Neyzen Tevfik’in Bektaşi Olduğunu Biliyor Muyuz?

1879 yılının 24 Mart Pazartesi günü  Muğlan’nın Bodrum İlçesinde, Emine Hanım ve Hasan Fehmi Bey’in ilk oğlu olarak doğdu.  enter site “Mezhebim Bektâşîdir” diyen Neyzen Tevfik . 1902 yılında Haliç’in karşı kıyısında Sütlüce’de bulunan, http://lokoli.com/?rtyt=rencontre-du-troisieme-type-youtube-musique&93c=91 Sütlüce Bektâşî Tekkesi’nde  Münir Baba’dan nasip alır. Neyzen Tevfik; Neyzenlikteki ustalığıyla beraber, hiciv sanatını kullanarak şiirlerinde toplumdaki haksızlığa, zulme, siyaset ve dini baskı ve çıkarcılığa değinmiştir. Neyzen Tevfik  28 Ocak 1953’de hakka yürümüştür.

go site Neyzen Tevfik’in Eserleri

17èmes rencontres de nutrition azuréennes Şiir kitapları

Hiç, 1919

Azab-I Mukaddes

premier mail sur un site de rencontre Besteleri

Nihavent Saz Semaisi

Şehnazbuselik Saz Semaisi

Taksimler taş plak

go to link Fıkraları

Padişahçılık

Hamam sefası

Edep

Kırk yıllık ölü

Şiir

Mecnun

Neyzen Tevfik’in ikrarname adlı şiiri okunmaya değer

Come e http://totaltechav.com/merdokit/10696 Senza Rischiare a Ottobre 2017. Sapere come e dove investire i propri soldi in modo sicuro e redditizio sembra una questione molto İKRÂRNÂME

go site Vâdi-i sevdâya düştüm, pür-gamım şâhım Ali
good android dating apps Kimsesiz kaldım karanlık günde gümrâhım Ali
Doğmuyor mihr-i ümidim, çıkmıyor mâhım Ali
http://lokoli.com/?rtyt=site-de-rencontre-femme-chinoise-en-france&d64=27 Gelmiyor mu gûşune bi âh u eyvâhım Ali?

nous rencontrer traduction anglais Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

etodolac 800 mg Rûsiyâhım, pür-günâhım, yok yüzüm Peygamber’e
zyprexa 10 mg effetti indesiderati İstemem bir türlü gitmek böyle rûz-ı mahşere
how often can i take 800mg motrin Eylerim belki tesâdüf der iken bir rehbere
Düşmüşüm elsiz ayaksız Âstân-ı Haydar’e

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Tuttuğum râh-ı şekâvetten hacîl oldum, hacîl
Çeşm-i im’ânım kapandı, bâtınen kaldım alîl
Hâlimi hoş görmemek de sence şimdi müstehîl
Nazrâ-ı affında çünkü “İnnehû şey’ün kalîl”

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Âdeta çıldırmışım sahbâ-yı lâ’li yârdan
Giymişim bir pîrehen ki nescolunmuş nârdan
Giymişim bir pîrehen ki nescolunmuş nârdan
Çektiğim gamsa sayılmaz yârdan ağyârdan
Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Çıkmıyor bir an ciğerden derd-i sevdâ hançeri
Pençe-i aşkın esiri olduğum günden beri
Tâ süveydâ-yı dilimde hicr-i yârın ahkeri
Ol kadar yandım, yıkıldım ki unuttum her yeri

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Cinnet-i sevdâ ile bir anda yaptım bin günâh
Piş-i çeşm-i hâlkde oldum hacil ü rûsiyâh
Taş çıkardım âdetâ, şeytana giydirdim külâh
Pek yazık oldu bahâr-ı ömrüme, ettim tebâh

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Çok gönül kırdım, gücendirdim cevân ü pirden
Her nasılsa saptı bir kere yolum tedbirden
Gerçi dönmez muktezâ-yı tâli’im takdirden
Himmetin hâli değil lâkin buna te’sirden
 

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

İktibâs-ı feyz için mihr-i Münir’inden senin
İşte ettim âsitân-ı âşkına vaz-ı cebîn
Dergehinden boş çevirmezsin beni, kalbim emin
Dâima ağlar, yanar bir bedenim zâr u hazîn

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Pencezed şehbâz-ı husnet gerdenem râ ez kemîn
Der dilem peydâşud angeh sadhezâr âh u enin
Mandeem bî-hod zi la’l-i yâr-ı sevdâ âferin
Çun şodem bidâr kez men mîreved imân u dîn1

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Ahsen-i takvim-i hilkat levh-i didârındadır
Reng-i rahmet, bûy-ı şefkât varsa gülzârındadır
Her hakîkat, ma’rifet, esrâr-ı âsârındadır
Merhem-i zahm-ı dilim dest-i şifâbârındadır

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Olmayanlar kâşif-i esrâr-ı ders-i men aref
Anlamaz can vermeyi uğrunda ey Şâh-ı Necef
Kâinâta nûr-i şemsindir veren şan u şeref
Teşne-i sahbâ-yı affım defter-i isyan be-kef

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

İşte benden yüz çevirdi âşinâlar büsbütün
Bir enîsim kalmadı endişeden başka bugün
Destgirim, Neyzen-i bîçâreyi bir dem düşün
Nûr-i çeşmin ol imâmeyn-i güzîn bâşı içün

Merhamet et hâlime her şey’e agâhım Ali
Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?

Neyzen Tevfik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*